Актовете за прилагане на реформата на ОСП на ниво стопанство бяха приети от Европейската Комисия (Развитие на селските райони)

Актовете за прилагане на реформата на ОСП на ниво стопанство бяха приети от Европейската Комисия (Развитие на селските райони)

Развитие на селските райони


Делегираният акт за програмите за развитие на селските райони по Втори стълб на ОСП установява подробни правила за осигуряване на съгласуваност при прилагането на програмите в 28-те страни членки.
Младите фермери, в допълнение към допълнителните директни плащания по Първи стълб, ще получават стартова помощ и подпомагане за инвестиции и обучения по Втори стълб. Делегираният акт изяснява критерия –  земеделският производител трябва да бъде ръководител на земеделско стопанство и да осъществява ефективен и дългосрочен контрол върху него.

 

Делегираният акт за развитие на селските райони също определя методите за избягване на т.нар. „двойно финансиране“ на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда  - включително практики признати като еквивалентни на зелените практики по Първи стълб. 

 

Плащанията по Втори стълби трябва да покриват само допълнителните разходи и/или пропуснатите ползи, свързани с ангажиментите, които надхвърлят задължителните зелени практики по Първи стълб, изяснява акта. 


За три специфични агроекологични „еквивалентни“ практики – зимно покритие на повърхността на почвата, междинни култури и производство върху обработваема земя без използване на торове и/или продукти за растителна защита – не е възможно да се определи точно кои елементи надхвърлят зелените дейности по Първи стълб. Ето защо плащанията за агроекология и климат трябва да бъдат намалени с фиксирана сума, съответстваща на част от сумата на зеленото плащане по Първи стълб, гласи делегираният акт.


Делегираният акт по Втори стълб дава подробни правила за екологични мерки като залесяване, екстензивно животновъдство, подкрепа за местни породи, за усъвършенствани производствените методи допустими за подпомагане по мярката за хуманно отношение към животните, за инвестиционни проекти и за проекти за възобновяема енергия.

 

 

Инструменти за управление на пазара

 


Пет от десетте делегирани акта се отнасят до пазарните мери или т.нар обща организация на пазарите на селскостопански продукти.
За националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор, правилата са основани на три нови елемента, въведени с реформата на ОСП, а именно: информация за виното за потребителите, иновации в лозаро-винарския сектор и презасаждане на лозя след „ изкореняване“ поради здравни или фитосанитарни причини.

 


За сектора на плодовете и зеленчуците, актът съдържа промени по отношение на оперативните програми, както и по отношение на системата на входни цени. За схемата училищен плод и зеленчуци, актът дава подробности за новите правила, като например за допустимите разходи.

 


За маслиновото олио, актът актуализира съществуващите правила за 3-годишните работни програми на признати организации на производители за подпомагане на сектора маслиново олио и трапезни маслини в различни области като качество, околна среда, конкурентоспособност и проследяемост.

 


При подпомагане за частно складиране, делегираният акт дава списък на новите изисквания към продуктите и допълнителни разпоредби за нови продукти, отговарящи на условията за подпомагане за частно складиране – сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание, обезмаслено мляко на прах и ленени влакна.

 


Що се отнася до финансирането, управлението и мониторинга на реформата на ОСП, в рамките на Хоризонталния регламент, Комисията прие три делегирани акта.

 


Единият от тях се занимава с актуализирани правила за националните разплащателни агенции и други органи, финансово управление, уравняване на сметките, обезпеченията и използването на еврото. Другият акт определя подробни правила относно интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие. Третият акт се отнася до минимални промени на правилата за разходите за публична интервенция.


Одобрение – най вероятно през май

 

Парламентът и Съветът имат двумесечен срок за преглед на делегираните актове и могат да отхвърлят актове, на които те се противопоставят. Отхвърляне би изисквало мнозинство  на правителствата или на членовете на Европейския парламент, като всяка една от двете институции може да поиска допълнителен двумесечен срок.

 

Имайки предвид, че Парламентът ефективно ще се „изключи“ това лято поради изборите през май и че отхвърлянето на делегираните актове би изложило на сериозен риск влизането в сила на мерките за екологизиране и други елементи на директните плащания през 2015 година, то подобно отхвърляне на делегираните актове е много малко вероятно, казаха източници на Agra Europe.

 


Важно е страните членки да са в състояние да приемат правила на национално ниво в най-скоро време, така че в крайна сметка реформираната ОСП да се приложи изцяло от януари 2015 година;  производителите да имат възможност да вземат решения за това какво и как ще произвеждат в бъдеще, а европейските граждани да могат да се възползват от една ефективна и нова ОСП, заяви комисарят на земеделието в ЕС  Дачиан Чолош миналата седмица.

 

При условие, че не се отхвърлят, делегираните актове ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС и ще влязат в сила, веднага щом изтече двумесечния период за преглед от Европейския Парламент и Съвета през май тази година.

 

В същото време най-голямата фермерска организация в ЕС-  Copa-Cogeca разкритикува пакета от делегирани актове, твърдейки, че той ще направи реформите трудно приложими за земеделските производители.

 

Copa-Cogeca се противопостави на акта за екологично насочените площ, тъй като според нея „строгите правила за отглеждане азотфиксиращи култури и стриктните ограничения по отношение на методите за производство върху екологично насочените площи, ще принудят  земеделските производители да оставят земята си под угар“, а това противоречи на споразумението между лидерите на ЕС, че екологично насочените площи не бива да водят до намаляване на земеделското производство.

 

Източник: Agra Europe