Анализ: Към края ли ерата на директните плащания на площ в ОСП?

Анализ: Към края ли ерата на директните плащания на площ в ОСП?

 

France Stratégie - мозъчен тръст с връзки към френското правителство предложи неотдавна по-радикална промяна в начина, по който се изплащат субсидии на селскостопанската общност.

 

07. 11. 2019 

 

Инерцията в Европа нараства за потенциално далечно отклонение от принципа за извършване на плащания за селскостопанска помощ въз основа на обработваната площ.

Плащанията за подпомагане на хектар са крайъгълен камък на ОСП за повече от две десетилетия и очевидно ще продължат да го правят още седем години, тъй като дълго продължаващата сага на новата система на ОСП за периода 2021-27 се движи към своя край, който се очаква да бъде обявен в началото на следващата година.

 

Но извън този период шансовете започват да се съкращават при преминаване към по-фино диференцирана система за помощ за селското стопанство и икономиката в селските райони, като се вземат предвид повече доставките на екологични стоки и действителните социално-икономически резултати, които политиците искат да подкрепят чрез публична субсидия.

 

Обединеното кралство е новатор в това отношение, като вече е определило планове за постепенно прекратяване на плащанията на помощи в областта на ОСП до 2027 г., след като напусне ЕС (което изглежда да се случи в края на януари 2020 г.) , освен ако предстоящите избори в Обединеното кралство на 12 декември не доведат до доста малко вероятната промяна на резултата).

Преходът към Договори за управление на околната среда (ELMS) трябва да започне от 2021 г., като един от сравнително малкото кохерентни планове, разработени досега за бъдещето на Великобритания след Brexit.

 

Но дали континенталните съседи на Обединеното кралство ще бъдат също толкова ентусиазирани от толкова фундаментална промяна в структурата на подкрепа за селскостопанския сектор?

 

Дебат относно алтернативите за директните помощи

Недостатъците на съществуващата система на ОСП на плащането на базата на площ отдавна са очевидни за селскостопанските икономисти и са обект на критика в академични документи. Но въпросът започва да се обсъжда по-широко и получава подкрепа на може би неочаквани места.

 

Франция често се възприема като силен защитник на традиционната ОСП сред по-големите държави-членки на ЕС и наистина има силен ангажимент за поддържане на високи нива на цялостна подкрепа във финансово отношение. Но вижданията на френското земеделско стопанство за това как подпомагането, което трябва да се отпуска, често са по-прогресивни, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

 

Парижкото правителство е сред най-силните защитници на настоящото предложение на Комисията за налагане на таван от 100 000 евро на стопанство при директните плащания. Това предложение само по себе си е ограничено отклонение от основния принцип на просто изплащане на субсидии за всеки хектар собственост на земята, дори ако планът за разрешаване на разходите за заплати в стопанството да бъдат приспаднати от праговото ниво вероятно ще доведе до сериозно намаляване на действителното въздействие на предложения таван.

 

Съвсем наскоро обаче мозъчен тръст с връзки към френското правителство предложи по-радикална промяна в начина, по който се изплащат субсидии на селскостопанската общност.

 

Идеите, предложени от France Stratégie, включват опростено плащане за работна единица от около 8000 EUR годишно, допълнено от поредица от бонуси за насърчаване на екологично чисти форми на земеделие - защита на постоянни пасища и зони от екологично значение - както и стимули за насърчават екологично благоприятните системи за сеитбооборот.

 

Парите за финансиране на тези проекти ще бъдат събрани отчасти чрез данъци, наложени върху торове, пестициди и антибиотици, както и адаптирани „въглеродни данъци“, които ще се събират върху пасищно животновъдство.

 

Не е трудно да се предвидят възраженията, които биха възникнали, ако подобни радикални идеи започнат да придобиват политическа сила.

 

Големите земеделски стопани, които вече не биха се класирали почти автоматично за големи директни плащания просто въз основа на техния размер, ще денонсират такива планове като „данък върху ефективността“. Само бюджетните въпроси ще бъдат обект на безкрайни спорове относно взаимодействието между националните и европейските компетенции за финансиране и набиране на приходи. И всички добронамерени усилия за обезсърчаване на монокултурите ще трябва да се избягват от бюрократичната трупа, в която в крайна сметка „правилото за три култури“ в сегашната ОСП е паднало.

 

 

Основни въпроси относно целите на ОСП

И все пак документът на France Stratégie полезно повдига някои основни въпроси относно целите на ОСП и предизвиква някои от получените проникновения около инструментите на политиката, необходими за тяхното постигане.

 

Една от петте основни цели на ОСП, определени в член 39 от Договора от Лисабон на ЕС, е „осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност“. Ако трябва да се предположи, че възвръщаемостта от селскостопанския пазар не е надеждна сама по себе си, за да постигне тази цел, тогава защо да не го направите директно чрез обикновени безвъзмездни помощи на човек? Защо да правите плащания на земята, а не на хората, които я притежават или обработват?

 

Тези въпроси се връщат към по-обща критика на плащанията, базирани на площ, които са доминиращата характеристика на ОСП от средата на 90-те години. Обосновката за тяхното съществуване никога не е била изрично изложена в нито един договор на ЕС или последващо законодателство.

За ОСП за периода 2021-27 г. Комисията предлага да ги маркира като „плащания за подпомагане на дохода“ - първият път, когато изрично ще бъдат идентифицирани като тази цел - но досега никога не е имало сериозен политически дебат дали тази ключова цел за подпомагане на доходите би могла да бъде постигната по-добре чрез различен подход.

 

Истината е, че директните плащания съществуват, тъй като цялата европейска икономика на хранително-вкусовата промишленост е заключена в предположението, че те са квази постоянна характеристика на политиката. Те започнаха своя живот като „компенсаторни плащания“ за значително намаляване на цените на подкрепа на ЕС за зърнени култури и други стоки, извършени през 90-те години. Преобладаващата теория по онова време беше, че подобни съкращения ще засегнат по-високодоходните земеделски стопани повече от техните по-малко продуктивни братя, тъй като първите биха имали повече стоки за продажба на новите по-ниски цени.

 

Така компенсацията беше въведена на площ, с „регионални референтни добиви“, установени с цел преобразуване на номиналната загуба на доход на тон пшеница, в съизмеримо компенсаторно плащане на хектар обработвана земя. (Ето защо базовото плащане - прекият потомък на компенсаторното плащане от 90-те години на миналия век - все още е много по-високо, на хектар, в някои региони и страни, отколкото в други, с политически неудобни последици).

 

 

Поставяне на нови интелектуални основи

Основната структура на подпомагането по ОСП изглежда планирана да се запази през следващите седем години, като базовото плащане се запазва по същество непокътната, дори ако появата на стратегическите планове на ОСП изглежда, че е настроена да отслаби институционалните стени между първия и втория стълб на политиката по начин, който може да има последици в дългосрочен план.

 

Но интелектуалните основи може би се полагат за промяна в политиката следващия път, когато ОСП се изправи за преглед в средата на следващото десетилетие.

 

Отдалечаването от плащанията за помощ на базата на площ трябва да реши решително оплакванията на страните от Централна и Източна Европа заради все още широко различаващите се средни ставки на хектар в сегашната система. Фактът, че еврокомисарят по земеделието за следващите пет години е поляк - Януш Войчоховски - вероятно ще тласне въпроса за „сближаването“ по-нататък в политическата програма, отколкото можеше да бъде иначе.

 

Освен това, тъй като въпросът за устойчивостта става все по-належащ през следващите години, не е трудно да се повярва, че до средата на 2020 г. дебатът ще се засили на по-високите нива на европейската агрополитика как да се оптимизира разпределението на оскъдни бюджетни ресурси на ОСП за постигане на екологични и климатични цели. Продължаването на статуквото на първия стълб е малко вероятно да се разглежда като отговор.

 

Крайната ирония би била, ако ЕС трябваше да потърси съседката на трета страна - Обединеното кралство, да намери подходящ за целта модел на селскостопанска политика, който би могъл да заеме и адаптира. Докато нещата стоят, този сценарий далеч не е немислим.

 

 

Автор:Крис Хорсман

Източник: agribusinessintelligence.informa.com

Адаптиран превод: Институт за агростратегии и иновации