calendar-2015

През 2015 г.
1. България може да продължи да предоставя подкрепа като национални доплащания към директните плащания като общата сума за национални доплащания към директните плащания не може да надвишава сумата посочена в Анекс 5, точка Б на Регламента;


2. България следва да определи съотношението на заявените постоянни пасища спрямо заявената общо земеделска площ. Съотношението се определя като се раздели
- земята заявена като пасища през 2012 съгласно Регламент 73/2009,  и пасищата, заявени през 2015 от земеделски стопани, които имат задължението да спазват зеления компонент, и които не са заявени като пасища през 2012 на общата земеделска площ заявена през 2015 г. от всички земеделски стопани, които имат задължението да спазват зеления компонент. 


До 31 март всяка година от 2015 до 2020 г.
РБ следва да уведоми ЕК за решението си да предоставя Преходно национално подпомагане (ПНП) съгласно чл. 28са от проекта на Регламент за сектори, за които е било предоставяно такова подпомагане под формата на национално доплащане през 2013 г. като постепенно това ПНП намалява:
75% през 2015
70% през 2016;
65% през 2017;
60% през 2018;
55% през 2019;
50% през 2020.

 

До 1 август всяка година, считано от 2015 г.

РБ следва да уведомява ЕК  за конкретния процент, определените региони, вида земеделско производство или сектор и нивото на подкрепа  по схемата за обвързана подкрепа  в рамките на до 13% от пакета за директни плащания определен за РБ в анекс II на Регламента за всяка година.


До 31 август всяка година, считано от 2015,

за съответната следваща година, РБ следва да уведомява ЕК за решението си да предоставя плащане по Схемата за първите хектари съгласно чл. 28g от Регламента.

 

От 1 януари 2015

ще се прилага изискването земеделските стопанства над 150  дка. да обособят 5% от обработваемата земя като екологично насочена площ (ЕНП).
РБ следва да определи дата, до която земеделските стопани да могат да се включат в схемата за малките стопанства, но тази дата не може да бъде по-късно от 15 октомври 2015 и не по-рано от последния ден за подаване на заявление за директно плащане.