Какво се случва в света на иновациите в земеделието?

Какво се случва в света на иновациите в земеделието?
16 септември 2014

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) има за цел да насърчи създаването на конкурентоспособни и устойчиви селскостопански сектор и горски сектор, които постигат повече с по-малко и са в хармония с околната среда. За да се постигне тази цел, ЕПИ следва да осигури работна взаимовръзката между селското стопанство, биоикономиката и науката както на европейско, така и на национално и регионално равнище.

В проекта на законодателство за втори стълб на ОСП се посочва схемата по която ще работи ЕПИ за в бъдеще. Службите по ЕПИ ще събират и разпространяват информация между различните участници, или казано с други думи ЕПИ ще изпълнява ролята на обменно бюро, посредством организиране на интерактивни дискусии и семинари с цел поощряване на сътрудничеството между различните участници, имащи отношение към постигането на заложените цели.
Нещо повече, ЕПИ ще свързва заинтересовани страни със сходен предмет на дейности, респективно проблеми, обединявайки ги във фокус групи и насърчавайки дискусии помежду им. Това споделяне на опит и практики и обмен на знания ще доведе до подобряване на резултатите и зараждане на нови идеи сред участниците. Този подход ще насърчи ефективното използване на ресурсите и конкурентоспособността в земеделския и горския сектор.
Изграждането на мостове между научните изследвания, фермери, горски стопани, предприятия, заети в хранително-вкусовата промишленост, неправителствени организации и консултанти неминуемо ще доведе до възникването на иновации.

Към настоящия момент всички страни членки се обединяват около мнението, че внедряването на иновациите е хоризонтална цел. Иновациите са движеща сила за развитието на селските райони в Европа и в тази връзка всички страни членки се съгласяват, че ЕПИ като инструмент за внедряване на иновациите е от особено важно значение за развитието на селскостопанския отрасъл. Имайки предвид обаче липсата на окончателно прието законодателство в тази област и консервативността на земеделския сектор, възникват някои въпроси относно успешното прилагане на този нов подход за в бъдеще и успешното внедряването на иновации в селското стопанство, предвид неяснотата по отношение на смисъла, който се влага в понятието.
По-долу ви представяме календара за предстоящите събития на европейско ниво свързани с Европейското партньорство за иновации.
 

Календар