Налице е "належаща нужда" да се стимулират иновациите в европейското селско стопанство

Налице е "належаща нужда" да се стимулират иновациите в европейското селско стопанство
20.11.2014

Налице е "належаща нужда", за да се стимулират иновациите в европейското селско стопанство, защото връзките между изследователите, фермерите и индустрията не са достатъчно добри, предупреди новият комисар на ЕС по земеделие и развитие на селските райони  Фил Хоуган .

 

Твърде много изследователски въпроси от сектора остават без отговор и подобряването на системите за знания и иновациите  ще бъде "ключов приоритет" за Хоугън, който ще бъде Еврокомисар до края на 2019 г.

 

На 17 ноември Хоугън приветства Шестата годишна конференция на високо равнище "Знание и  иновации" към Европейския парламент – неговата първа реч след встъпване в длъжност в началото на този месец.

 

Ирландецът, който беше казал в изслушването си пред Европейския парламент, че иновациите са ключови за неговия мандат, разкри , че е започнал работа по стратегия за насърчаване на заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на селското стопанство на ЕС, заедно с други членове на новата Комисия-Юнкер.

 

В речта си, Хоугън подчерта, че европейските фермери вече "допринасят за обществените цели, свързани с продоволствената сигурност, безопасност и качество на храните", едновремнно с опазването на околната среда и по-ефективното използване на ресурсите.

 

И все пак изправено пред глобалните предизвикателства като продоволствена сигурност, ръст на населението и устойчивост,  селското стопанство в ЕС ще трябва да се повиши усилията си да произвежда повече с по-малко ресурси и да стане по-ефективно, предупреди той.

 

Нова роля на ОСП

 

Важна част от това е привличането на млади „иноватори "" в сектора и затова  новата ОСП –и  особено чрез допълнителните директни плащания за нови млади фермери,- ще трябва да извърви дълъг път, за да  постигне това привличане, счита Хоугън.

 

Новите Програми за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., ще помогнат на селските райони за укрепване и разнообразяване на икономическите дейности, добави Хоугън, който заяви, че все повече ще се обсъждат двете концепции за "big data" и "прецизно земеделие (precision farming").

 

Новият комисар отчете иновативните методи, които се развиват в целия ЕС като например  интелигентни системи за земеделие, които използват камери и сензори, за да се подобри ефективността на напояването или намаляване на използването на пестициди чрез подобряване откриването на болести.

 

Семенните банки в ЕС съдържат богатство от генетичен материал, който може да се използва, за да се развият нови сортове,  а  автоматизирана селскостопанска техника  вече се използва в различни области, добави той.

 

И все пак Хоугън предупреди, че "огромният потенциал" все още не е използван и  доказателство за това е , че връзките между изследователите, фермерите и индустрията са "все още са твърде слаби".

 

ЕПИ, Хоризонт 2020

 

Наред с реформираната ОСП, още две ключови усилия на ЕС за насърчаване на селскостопанските научни изследвания и иновации сас много важни: Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за следващите години, "Хоризонт 2020".

 

ЕПИ, създаден през юли 2013 г., има за цел повече иновативни идеи-да станат реалност. Комисията иска фермерите, агро-бизнеса, учените, администрацията и неправителствените организации да работят заедно в „оперативни групи“, за да се постигне в крайна сметка напредък на нови селскостопански методи и подходи .

 

По програма „Хоризонт 2020“, близо € 4,0 милиарда от средствата на ЕС ще бъдат на разположение, за да съфинансират проекти за продоволствена сигурност, устойчиво селско стопанство, горско стопанство, море, вода и биоикономика в периода 2014-2020 г. Тези средства са около два пъти повече в сравнение с периода 2007-2013.

 

В речта си Хоугън обясни, че участниците в ЕПИ няма да бъдат свързани само с техните партньори по проекта, но също така с други европейски партньори в мрежата от целия ЕС.

 

"Чрез този подход, намереното решение на конкретен проблем може лесно да се използва в други сравними ситуации," каза той като добави, че Комисията е на разположение, за да помогне на националните органи да се възползват максимално от ЕПИ докато завършват програмирането на новите си Програми за развитие на селските райони.

 

Приоритетни области

 

Що се отнася до широките изследователски усилия, новият комисар каза, че иска усилията в земеделието да се съсредоточат върху повишаване на ефективността, устойчивостта и издръжливостта на първичното производство, като същевременно се увеличи капацитета му за справяне с последиците от изменението на климата и приспособяване към тях; предоставянето на екосистемни услуги и обществени блага; и повече правомощия на местните власти в селските райони за увеличаване подкрепата за иновации.

 

Чрез Хоризонт 2020 г., нови формати на проектите са били създадени, за да отговорят на концепцията на ЕПИ, обясни той. Тези  „ проекти с много участници“  ще имат за цел да бъдат включени фермери и други крайни потребители "по цялото протежение на проекта".

 

Хоугън завърши речта си, като цитира председателя на ЕП Мартин Шулц, който нарече съвременните фермери "новите ренесансови хора" - тъй като те трябва да притежават правилната комбинация от наука, икономика, предприемачество, и екологичното съзнание за посрещане на предизвикателствата на бъдещето.

 

Той добави, че Комисията на Юнкер ще бъде "политическа" в смисъла на съвместна работа с Парламента, изслушане на европейските граждани и работа под тяхното ръководство.

Източник:Agra weekly