Намаления на плащанията при неспазване на изискванията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.

Намаления на плащанията при неспазване на изискванията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.
26.11.2014

Намаления на плащанията при неспазване на изискванията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие.

 

Изисквания за плащания за селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда (обработваеми земи).

 

1.       Диверсификация на културите - минимум 3 култури (за земеделски стопанства с обработваема земя над 300 декара), като основната култура не превишава 75% от обработваемата земя(ОЗ), а основната и втората култура не превишават 95% от ОЗ

 

2.       Поддържане на ЕНП - минимум 5% от площта на  ОЗ трябва да бъде ЕНП (за стопанства над 150 декара)

 

Начин на изчисление на плащането за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда  („плащане за екологизиране“) във връзка с отговарящите на критериите за допустимост площи в хектари, декларирани по СЕПП

 

Ако площта, декларирана в единно заявление за единно плащане на площ, надвишава установената площ, за изчисление на плащането за екологизиране, се използва установената площ.

 

Ако обаче бъде констатирано, че установената площ за СЕПП е по-голяма от площта, декларирана в заявлението за подпомагане, за изчислението на плащането за екологизиране се използва декларираната площ.

 

I.Намаление на плащането за екологизиране при неспазване на изискванията за диверсификация на култури

 

1.       Когато се изисква  площта на основната култура да не превишава 75% от общата площ на обработваемата земя, но площта, установена за основната група култури, превишава 75%, то тогава площта която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране се намалява с 50% от установената обща площ на обработваемата земя, умножена по коефицента на разликата.

 

Коефициентът на разликата е делът на площта на основната група култура, която превишава 75% от установената обща площ на обработваемата земя в общата площ, необходима за другите групи култури.

 

Пример:

Примерна структура на земеделското стопанство.

 

 

*От общата площ на стопанството, за целите на „зелените“ плащания се изключват трайните насаждения(лозя и овощни градини) и постоянно затревените площи.

 

 

Изпълнение на изискванията

 

 

·         Коефициент на разликата= (800-750)/(1000-750)=0,2

 

Намаление на площта ,за която ще се предоставя „зелено“ плащане:

 

=1000/2*0,2=100 дка

 

 

*ако бъде установено неспазване на изискването за 3 години, при определяне на намалението на установената площ в последващите години се използва не 50%, а 100% от установената площ, т.е. при горните обстоятелства, намалението на площта, за която ще се предоставя „зелено“ плащане ще е :

 

=1000*0,2=200 дка.

 

2.       Когато се изисква площта на основната култура да не превишава 95% от установената обща площ на обработваемата земя, но площта, установена за двете основни групи култури, превишава 95%, то тогава площта, която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране, се намалява с 50% от установената обща площ на обработваемата земя, умножена по коефициента на разликата.

 

Коефициентът на разликата е делът на площта на двете основни групи култури, която превиша 95% от установената обща площ на обработваемата земя, в общата площ, необходима за други групи култури.

 

Примерна структура на земеделското стопанство.

 

 

*От общата площ на стопанството, за целите на „зелените“ плащания се изключват трайните насаждения(лозя и овощни градини) и постоянно затревените площи.

 

Изпълнение на изискванията

 

 

·         Коефициент на разликата= (980-950)/(1000-950)=0,6

 

Намаление на площта ,за която ще се предоставя „зелено“ плащане:

 

=1000/2*0,6=300 дка

 

 

*ако бъде установено неспазване на изискването за 3 години, при определяне на намалението на установената площ в последващите години се използва не 50%, а 100% от установената площ, т.е. при горните обстоятелства, намалението на площта, за която ще се предоставя „зелено“ плащане ще е :

 

=1000*0,6=600 дка.

 

3.       Когато се изисква площта на основната култура да не превишава 75% от установената обща площ на обработваемата земя, а площта на двете основни култури да не превишава 95% от установената обща площ на обработваемата земя, но площта, установена за основнат група култури превишава 75%, а площта, установена за двете основни групи култури превишава 95%, то тогава площта, която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране, се намалява с 50% от установената обща площ на обработваемата земя, умножена по коефициента на разликата.

 

Коефициентът на разликата е равен на сбора на коефициентите на разликите, изчислени в точки 1 и 2 по-горе.

 

Примерна структура на земеделското стопанство.

 

 

*От общата площ на стопанството, за целите на „зелените“ плащания се изключват трайните насаждения(лозя и овощни градини) и постоянно затревените площи.

 

Изпълнение на изискванията

 

·         Коефициент на разликата= (980-950)/(1000-950)+ (800-750)/(1000-750)=0,8

 

Намаление на площта ,за която ще се предоставя „зелено“ плащане:

=1000/2*0,8=400 дка.

 

 

*ако бъде установено неспазване на изискването за 3 години, при определяне на намалението на установената площ в последващите години се използва не 50%, а 100% от установената площ, т.е. при горните обстоятелства, намалението на площта, за която ще се предоставя „зелено“ плащане ще е :

 

=1000*0,8=800 дка.

 

 

II.Намаление на плащането за екологизиране при неспазване на изискванията за екологично насочените площи

Изискваната екологично насочена площ се изчислява въз основа на установената обща площ на обработваемата земя, включително и установените площи с особености на ландшафта, буферни ивици, площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация и залесените площи.

 

Ако изискваната екологично насочена площ надвишава екологично насочената площ, която е установена при отчитане на тегловната стойност на екологично насочените площи, то тогава площта, която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране, се намалява с 50% от установената обща площ на обработваемата земя, включително и установените площи с особености на ландшафта, буферни ивици, площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация и залесените площи, умножена по коефициента на разликата.

 

Коефициентът на разликата е равен на дела на разликата между изискваната екологично насочена площ и установената екологично насочена площ спрямo изискваната екологично насочена площ.

 

Пример:

 

Примерна структура на земеделското стопанство.

 

 

 

*От общата площ на стопанството, за целите на „зелените“ плащания се изключват трайните насаждения(лозя и овощни градини) и постоянно затревените площи.

 

Изпълнение на изискванията

 

 

·         Коефициент на разликата= (70-60)/70=0,14

 

Намаление на площта ,за която ще се предоставя „зелено“ плащане:

 

=1000/2*0,14=71 дка.

 

 

*ако бъде установено неспазване на изискването за 3 години, при определяне на намалението на установената площ в последващите години се използва не 50%, а 100% от установената площ, т.е. при горните обстоятелства, намалението на площта, за която ще се предоставя „зелено“ плащане ще е :

 

=1000*0,14=140 дка.

 

III.Максимално намаление на плащането за екологизиране

 

Сумата на намаленията, изразена в хектари, не надвишава общия брой хектари установена обработваема земя, включваща установените площи с особености на ландшафта, буферни ивици, площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация и залесените площи, умножена по коефициента на разликата.

 

Пример:

 

Ако стопанството е с установена площ 1000 декара+200 дка буферни ивици, площта за която няма да се взима „зелено“ плащане следствие на намаления поради неспазване на изискванията за „зелени“ плащания,  не може да надвишава 1000 дка, въпреки че общата площ, върху която се калкулират зелените плащани е 1200 декара.Т.е. при всички положения, независимо от степента на нарушението за 200 декара ще се получи „зелено“ плащане.

 

IV.Административни санкции по отношение на плащането за екологизиране

 

1.       Ако площта, която трябва да се използва за изчислението на плащането за екологизиране по I. се различава от площта, която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране след прилагане на намаленията, плащането за екологизиране се изчислява въз основа на втората посочена площ, намалена с двойния размер на установената разлика, ако тази разлика превишава 3% или 2ха, но не повече от 20% от площта, която трябва да се използва за изчислението на плащането за екологизиране след прилагане на намаленията.

 

Ако разликата превишава 20%, помощ не се отпуска.

 

Ако разликата превишава 50%, помощ не се отпуска. Освен това на бенефициера се налага допълнителна санкция, равна на размера на помощта, съответстващ на разликата между площта, която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране по I., и площта, която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране след прилагане на намаленията.

 

 

Пример:

 

Изпълнение на изискванията

 

·         Коефициент на разликата= (800-750)/(1000-750)=0,2

 

Намаление на площта ,за която ще се предоставя „зелено“ плащане:

=1000/2*0,2=100 дка

 

100 дка са 10 % от общо установената площ, следователно санкцията ще е :

900-2x100=700 дка.

 

Бенефициентът ще получи „зелено“ плащане върху 700 декара.

 

Ако процентът надвишава 20 %, например след калкулации по формулите, в зависимост от нарушението се получава, че върху 250 дка не следва да се начислява зелено плащане-бенефициентът не получава зелено плащане изобщо.

 

2.       Ако кандидатът не декларира цялата си ОЗ, за да избегне задължение за спазване на изискванията за диверсификация на културите и/или поддържане на ЕНП, а също и в случай, че не заяви всичките си екологично чувствителни ПЗП, и ако недекларираната площ е по-голяма от 0.1 ха, площта, която трябва да се използва за изчисление на плащането за екологизиране след прилагане на намаленията, се намалява допълнително с  10%

 

Пример:

 

Изпълнение на изискванията

  • Коефициент на разликата= (800-750)/(1000-750)=0,2

 

Намаление на площта ,за която ще се предоставя „зелено“ плащане:

 

=1000/2*0,2=100 дка

 

Ако бенефициентът реално обработва 1002 декара, а е декларирал само 1000, намалението на площта, за която ще се предоставя „зелено“ плащане ще стане 100+10%*100=110 дка.

 

3.       Административната санкция, изчислена по т. 1 и 2, не се налага за референтни 2015 и 2016 години. Административната санкция, изчислена  по т. 1 и 2, се разделя на 5 и се ограничава до 20% от размера на плащането за екологизиране, на което съответния земеделски стопанин би имал право през референтната 2017 година; тя се разделя на 4 и се ограничава до 25% от същия размер за референтната 2018 и следващите години.

 

Пример:

 

Изпълнение на изискванията

 

 

•             Коефициент на разликата= (800-750)/(1000-750)=0,2

 

Намаление на площта ,за която ще се предоставя „зелено“ плащане:

 

=1000/2*0,2=100 дка

 

100 дка са 10 % от общо установената площ, следователно санкцията ще е :

 

900-2x100=700 дка.

Административна санция= 200 * 13=2 600 лв.

 

2017 г.: Административна санкция = 2 600/5= 520 лв.

 

2018 г.: Административна санкция = 2 600/4= 650 лв.

 

 

4.       Ако сумата от административните санкции, не може да бъде изцяло прихваната, през следващите три календарни години след календарната година на констатацията, неиздължената сума се анулира.