Нови разходи за контрол на зелените плащания

Нови разходи за контрол на зелените плащания

 

Разходите за контрол на земеделските стопанства в ЕС ще се увеличат, когато новите „зелени“ изисквания влязат в сила, съгласиха се единодушно националните разплащателни агенции за новата ОСП.

 

Нарастващата „автоматизация“ на проверките на място в стопанството – а именно дистанционните проверки, се оказва едновременно икономически ефективна, спестява време на инспекторите и води до елиминиране на възможностите за човешки грешки, съгласиха се агенциите.

 

Директорите на разплащателните агенции, проведоха тяхната 34та конференция във Вилнюс, Литва на 23 – 25 октомври, миналата година. Заключенията от конференцията бяха разпространени до правителствата на държавите-членки преди Съвета на министрите на земеделието в началото на миналата седмица.

 

Директорите се съгласиха, че въвеждането на „зелените“ изисквания – особено приоритетните екологични площи (екологично насочени площи) през 2015 година ще доведе до увеличаване на административните разходи за контрол на земеделските стопанства.

 

Ще бъде много трудно да се извършва контрол на „зелените“ изисквания дистанционно, за това ще бъдат необходими ясни насоки, които да осигурят  правилно изпълнение, заключиха те. 

 

Директорите също се съгласиха, че основните причини за появата на грешки при плащанията по ОСП са свързани със системите за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) и прилагането на изискванията за кръстосано спазване. Подобряването на системата СИЗП/ГИС ще доведе до намаляване на нивото на грешки, добавиха още директорите.

 

За реформираната ОСП, преразпределението на права на плащане, екологизирането, обвързаните с производство плащания и дефиницията за „активен фермер“, са подчертани като разпоредби, които биха могли да доведат до увеличаване на нивото на грешките, предупредиха те. 

 

Бе договорено също, че дигитални платформи за земеделските производители, на които те могат да тестват съответствието с новите изисквания, преди да подадат заявленията си за подпомагане, може да предотврати нарастването на грешки. Информационни кампании, детайлни насоки и използване на съветнически услуги също биха помогнали, съгласиха се директорите на разплащателните агенции,

 

Има нужда от ясни и последователни правила и за повече съдействие от DG AGRI през целия програмен период 2014 – 2020 година, казаха пред правителствата.

 

Нови одити относно законосъобразността и редовността могат да помогнат за възстановяване на слабостите в системите за контрол и подобряване на качеството на работа на инспектиращите, но това също може да донесе по-висока натовареност на разплащателните агенции, предупредиха директорите.

 

Следващата конференция ще се проведе на 9 – 11 април в Комотини, Гърция

 

Източник: Agra Weekly