Одитори от ЕС предупреждават за "висок риск" от грешки при разходване на средствата по новата ОСП

Одитори от ЕС предупреждават за "висок риск" от грешки при разходване на средствата по новата ОСП
28.11.2014

Новите правила на ОСП, договорени в рамките на реформата от 2013 г., по-специално изискванията за "екологизиране", ще повишат риска от грешки при разходването на средствата в следващите няколко години, предупреди Европейската сметна палата (ЕСП).

 

Европейската комисия и държавите-членки следва да предприемат мерки за намаляване до минимум на рисковете, казва Палатата в нов доклад за бюджета на ЕС, публикуван на 25 ноември.

 

Споразумението за ОСП 2014-2020, което последва споразумението за "многогодишна финансова рамка" на ЕС (МФР) за този период, въведе различни реформи и по-специално обвърза 30% от директните плащания с екологизиране от началото на 2015 г.

 

Политиците отложиха повечето от реформите по първи стълб (Р1) за следващата година, за да се даде достатъчно време за подготовка на земеделските производители и националните органи. 2014 година беше "преходна година" и за втори стълб (P2) на ОСП, за да се гарантира, че няма да има прекъсвания на схемите за развитие на селските райони по време на преминаването към новите правила и новата бюджетна рамка.

 

И все пак много държави-членки се опасяват от сериозни затруднения при прилагането на реформите по Първи стълб през следващата година, като за миналата седмица има вече има няколко искания от държавите-членки за "преходен период", в който допустимите нива на грешки да бъдат завишени.

 

Рискове и предизвикателства

 

В доклада на Европейската Сметна Палата за рисковете, които могат да се появят при изразходване на средствата от бюджета на ЕС за периода 2014-2020 се предупреждава, че „забавянията при приемането на реформите на ОСП от 2013 и при свързаните с тях регламенти, ще окажат верижен ефект на забавяне на разходите по бюджета на ЕС, особено за развитието на селските райони, където държавите-членки трябва да изготвят свои планове за разходи и по отношение на прилагането на системите за контрол, предназначени за проверка на съобразността с новите условия".

 

Докладът също така посочва, че новите правила на ОСП, по-специално за екологизиране, и адаптирането на системите за контрол към тези нови правила са "високо рискови фактори" за грешки, възникващи през първите години от действащата МФР.

 

В Първи стълб интегрираните системи за администриране и контрол (ИСАК), които понастоящем са само отчасти ефективни, ще подлежат на актуализиране с цел отразяване на екологичните условия и вземане предвид на въвеждането на геопространствени заявления за подпомагане, отбелязва Сметната палата.

 

"При директните плащания, има голям брой малки бенефициенти, като повечето от тях са с плащания на ниска стойност. Системата за контрол ИСАК е изготвена, за да извършва автоматични проверки на заявления, но само отчасти е ефективна. По отношение на съфинансираните разходи не е лесно достъпна своевременна, надеждна и съпоставима информация за управление, която да позволи на Комисията да играе ефективна роля“, допълва докладът.

 

Механизмите за подпомагане са сложни и в тях са въвлечени голям брой участници – Комисията, управляващите органи на държавите членки и 81 разплащателни агенции, отбелязва Сметната палата.

 

"Налице са множество и фрагментарни разходи с риск от припокриване със собствените програми на държавите членки, по-специално в сферата на  развитие на селските райони. Следователно може да бъде поставена под въпрос добавената стойност от участието на ЕС за някои схеми“.

 

Законодателството относно допустимостта на разходите и други условия е сложно: има до седем нива на правила относно разходването на бюджета и различни нормативни изисквания за кръстосано спазване, разпръснати в различни текстове, отбелязват одиторите на ЕС.

 

Нещо повече, определенията на самите държави членки за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) "не са достатъчно устойчиви, за да имат  въздействие върху околната среда" и „екологизирането“ ще доведе до повече условия за екологично съответствие, добавят одиторите.

 

Налице са допълнителни проблеми, се казва в доклада, включително и слабия административен и технически капацитет на някои държави-членки, така и "култура на разходване на средствата", т.е. държавите членки могат да бъдат подтикнати да използват бюджета на ЕС по Втори стълб, за да не изгубят средствата, заделени за тях в предварително разпределените национални финансови пакети за развитие на селските райони.

 

Препоръчителни действия

 

В доклада на Европейската сметна палата се посочва, че надзорната роля на Комисията в рамките на ОСП се влияе от липсата на своевременна и надеждна информация за управление. Разходите по тази функция на МФР продължават да се основават най-вече на вложените ресурси, така че акцентът е върху съобразността, а не върху изпълнението. Качеството и своевременността на одитите от други одитори, които сертифицират разходите, могат и да не бъдат достатъчни, за да гарантират, че бюджетът се използва по законосъобразен и редовен начин.

 

Докладът също отбелязва евентуални слабости при оценката на риска и стратегията за контрол на Европейската Комисията, заедно с натиска върху ресурсите. Затова Сметната палата призова Комисията да предприеме редица мерки за:

 

- предприемане на действия за насърчаване и въвеждане на култура на изпълнение при разходването на бюджета на ЕС и за обосновка на добавената стойност от участието на ЕС при всички финансирани дейности;

 

- прилагане на по-системен подход към рационализирането и опростяването на законови изисквания, предприемане на действия по отношение на слабостите при оценките на риска и стратегията за контрол и с цел намаляване на дълготрайния проблем със закъсненията при одитите за съответствие;

 

- по-голяма активност при обединяване на мрежи на административните органи в държавите членки, отговорни за разходването на бюджета в тази сфера, което да им позволи да се учат взаимно и да бъдат насърчавани най-добрите практики.

 

ЕСП също така призова управляващите органи, както и разплащателните агенции на държавите-членки да:

 

- гарантират, че лицата, които ангажирани в управлението и разходването на бюджета на ЕС, са запознати с правилата, по които се разходват средствата, както и с другите законови изисквания;

 

- предприемат целесъобразни и своевременни действия по отношение на слабостите, установени при одитите на Комисията и на Сметната палата,

 

- увеличат и ускорят усилията, за да гарантират, че базите данни на ИСАК са надеждни и актуализирани, както и да подобрят качеството на проверките на място;

 

- определят в по-добра степен екологичните условия, свързани с изплащането на субсидии, с цел осигуряване на по-добро въздействие върху околната среда.

 

КОПА-КОДЖЕКА е много загрижена за изпълнението на реформите по Първи стълб на ОСП и призова за толерантност от страна на Комисията и също така призова Брюксел да ускори приемането на програмите по Втори стълб на ОСП, така че земеделските производители да имат яснота за следващите години.

 

Последните доклади на ЕСП показват, че процентът на грешки през последната година намалява в сравнение с 2012 година и е 3,6% по Първи стълб (директни плащания и пазарна подкрепа) и 6,7% по Втори стълб.(развитие на селските райони).

 

Източник: Agra weekly