Преходни правила за 2014

Преходни правила за 2014

Преходни разпоредби за подкрепа за развитието на селските райони (ЕЗФРСР)

 

1. Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на селските райони.

 

Член 1. Правни задължения, съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 през 2014 година.


Чрез дерогация, държавите-членки могат да продължат да извършват нови правни задължения към бенефициенти през 2014 година за:
• Мерки насочени към насърчаване на знанието и подобряване на човешкия потенциал чрез:
- Създаване на млади земеделски производители
• Мерки насочени към преструктуриране и развитие на материалния потенциал и насърчаване на иновации, чрез:
- Модернизация на земеделски стопанства;
- Подобряване на икономическата стойност на горите;
- Подобряване и разработване на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство.
• Мерки целящи устойчиво използване на земеделски земи, чрез:
- Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони;
- Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските;
- Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО;
- Плащания за агроекология;
- Плащания за хуманно отношение към животните;
- Подкрепа за инвестиции в непроизводствени дейности
• Мерки целящи устойчиво използване на горите, чрез:
- Плащания по Натура 2000


Държавите-Членки могат да продължат да извършват нови правни задължения на бенефициентите през 2014, в съответствие с програмата за развитие на селските райони, дори и когато финансовите ресурси на програмен период 2007-2013 са използвани.
Условието за земеделски производители „да поемат задължението да продължат селскостопанската си дейност в необлагодетелствани район в продължение на най-малко пет години, считано от момента на първото плащане на компенсаторното обезщетение“ не се прилага за нови правни задължения, поети от държавите-членки.

 

Член 2 Продължава прилагането на чл. 50а и 51 от Регламент № 1698/2005.


До 31 декември, 2014 продължават да се прилагат критериите за планински райони:
„съществуването поради надморската височина, на неблагоприятни условия, ефектът от което е значително скъсеният период на вегетация“, както и чл.51 намаляване или отказ на плащания (при неспазване на задължения).


Чл. 3 Допустимост на някои видове разходи.


Чрез дерогация, разходите свързани с правно задължения към бенефициенти, поети в рамките на следните мерки:
- Създаване на млади селскостопански производители;
- Модернизация на земеделски стопанства;
- Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти ;
- Сътрудничество за разработка на нови продукти, процеси и технологии в селското стопанство, хранителния сектор и горския сектор;
- Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони;
- Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските;
- Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО;
- Плащания за агроекология;
- Плащания за хуманно отношение към животните;
• Мерки целящи устойчиво използване на горите, чрез:
- Плащания по Натура 2000
- Горско-екологични плащания, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014-2020 година в следните случаи:
- Плащанията да бъдат извършени между 1ви януари 2014 и 31ви декември 2015 година, ако финансовото разпределение за съответните мерки на съответната програма, приета с Регламент № 1698/2005 е вече оползотворена и,
- Плащанията да бъдат направени след 31 декември 2015 за всички поети задължения (плащания на фермери в планински райони с природни ограничения, Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските, Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО, Плащания за агроекология, Плащания за хуманно отношение към животните, както и за мерки целящи устойчиво използване на горите, чрез: Плащания по Натура 2000, Горско-екологични плащания)
Разходите са допустими по ЕЗФРСР в програмен период 2014-2020 при следните условия:
- Тези разходи са предвидени в програмния период на 2014-2020;
- Държавите-членки гарантират, че съответните преходни операции са ясно идентифицирани, чрез системите им за управление и контрол.

 


2. Изменения


2.1 Изменения на Регламент (ЕО) № 73/2009


Регламент № 73/2009 се изменя, както следва:
(1) В член 29 се добавя следният параграф:
Чрез дерогация, държавите-членки могат да изплащат, считано от 16 октомври 2014 авансови плащания  на земеделски производители в размер до 50 % от преките плащания по схемите за подпомагане [1] , по отношение на направените заявления през 2014 година.

 

(2) Член 40 се изменя със следното:
Член 40 Национални тавани:
За всяка държава-членка всяка година, общата стойност на всички отпуснати права на плащане от националния резерв, трябва да се равнява на съответния национален таван [2].


Национален таван за България:
2014 година – 660 848 €
2015 година – 741 606 €
2016 и следващи години – 814 295


Когато е необходимо, с цел да не се надвиши определената сума на тавана, държавите-членки прилагат линейно намаляване на размера на директните плащания за 2014 година.

(3) В член 51 (2) се добавя:
За 2014 година таваните на директните плащания за овче и козе месо и говеждо и телешко месо, трябва да бъдат идентични на горните граници определени за 2013, умножени по коефициента изчислен за всяка държава-членка , като се раздели национален таван за 2014 година на тавана за 2013 година.

(4) Изменение в член 68(8):
Държавите-членки, които са избрали да използват до не повече от 10% от националните тавани или, в случая на Малта — сумата в размер на 2 000 000 EUR, за специфичното подпомагане, за следващата година от взимаме на решението, имат правото да преразгледат своето решение което ще може да влезе в сила през 2014 година.

(5) Параграф 3 от Член 69 се изменя:
Сумите използвани за предоставяне на подпомагане за  области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за земеделските стопани, ще се приспаднат от националния таван .   

(6) В параграф 6, втора алинея се заменя със следното:
Когато държавата-членка се възползва от възможността за специфично подпомагане за:
• специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда,
•  подобряване на качеството на селскостопанските продукти, или подобряване на реализацията на селскостопанските продукти,
•  прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните,
• специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда;
• за преодоляване на специфични неблагоприятни фактори, които засягат земеделските стопани в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо, и в сектора на ориза в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области, или в същите сектори — за икономически уязвими видове селско- стопански дейности,
съответната сума не се счита като част от тавана.

(7) Член 90:
Размерът на помощта за допустим хектар се определят като се умножат определените добиви (за България – 1,2 тона/ха) на референтната сума – 520,20 € за България.

(8) Член 122, параграф 3 се заменя със следното:
Схемата за единно плащане на площ се прилага до 31 декември 2014.

(9) Член 133 б Преходна национална помощ през 2014 година.
Новите държави членки които прилагат единно плащане на площ имат правото да решат дали ще отпуснат преходна национална помощ и през 2014 година. България и Румъния могат да предоставят помощ само ако решат в рамките на един месец след прилагане на регламента, да не предоставят никакви допълнителни национални директни плащания. Общия размер на помощта, която може да бъде предоставена на земеделските производители, се ограничава до 80% от специфичните за сектора финансови пакети.

(10) Член 136а Гъвкавост между Стълб 1 и Стълб 2.
Държавите-членки могат да вземат решение преди 31 декември 2013 година дали ще предоставят като допълнителна подкрепа до 15% от годишните си национални тавани за календарните 2014-2019 години. В резултат на това, съответната сума вече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания. Държавите-членки, които не се възползват от тази възможност предостави до 25% от сумата за предназначена за подкрепа на мерки в рамките на развитието на селските райони, под формата на преки плащания.

 

2.2 Изменения на Регламент (ЕС) № […] [HZ] Хоризонтален регламент.

 

(11)  Съответните правила за отпускане на финансово подпомагане, продължават да се прилагат до 31 декември 2014 година, както и за извършени плащания за финансовата 2013 година.

 

(12) Член 114 а Дерогация от Регламент (ЕС) №966/2012:
Чрез дерогация от чл. 59 (5) и от Регламент (ЕС) №966/2012 и чл. 9 (1) от настоящият регламент, за финансовата 2014 година становището на сертифициращия орган, не се изисква да се установи дали разходи за които е поискано подпомагане от Комисията са редовни и законосъобразни.

 

(13) Член 115 се изменя както следва:
Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския Съюз. Прилагането му ще започне от 1 януари  2014.

 

Въпреки това, следните разпоредби влизат в сила и прилагане от:

От 16 октомври 2013 – за акредитиране и оттегляне на акредитация на разплащателни агенции и координиращите органи, правомощия на комисията, бюджетен таван, резерв за кризи в селскостопанския сектор, финансова дисциплина, прехвърляне на приходи.

За разходи извършени от 16 октомври 2013 година по разпоредбите за: процедура за месечните плащания, сертифициращи органи, спазване на сроковете за плащане, прехвърляне на приходи.

1 януари 2015 – уравняване по съответствие.
 

 

Анекси

Анекс 1.
Съответствие на членове по мерките в рамките на програмите периоди 2007-2013 и 2014-2020.

 

Регламент (EК) № 1698/2005 Регламент (EС) № […] [RD]
Член 20(a)(ii) – млади селскостопански производители Член 20(1)(a)(i) – помощи за запоюване на бизнес за млади селскостопански производители 
Член 20(б)(i)- модернизация на земеделски стопанства Член 18(1)(a) – Инвестиции във физически активи 
Член 20(б)(iii) – добавняне на стойност на селскостопански и горски продукти  Член 18(1)(б) – Ивестиции във физически активи и Член 27 – Инвестиции в технологии за лесовъдство и първична преработка/търговия
Член 20(б)(v) – подобряване и развиване на инфраструктура свързана с приспособяване на земеделието и лесовъдството  Член 18(1)(в) –  Ивестиции във физически активи и Член 27 – Инвестиции в технологии за лесовъдство и първична преработка/търговия
Член 36(a)(i) and (ii) – Плащания за производитeли в планински райони и с природни ограничения и райони с ограничения различни от планинските   Член 32 – Плащания за региони с природни или други специфични ограничения 
Член 36(a)(iii) – Плащания по Натура 2000 и плащания свързани с Директива 2000/60/EК Член 31 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
Член 36(a)(iv) – Агро-екологични плащания Член 29 – Агро-екология и климат
Член 30 – Биологично земеделие
Член 36(v) – Плащания за хуманно отношение към животните Член 34 – Хуманно отношение към животните
Член 36(б)(i) and (iii) – Първо залесяване на земеделска земя и първо залесяване на неземеделска земя  Член 22(1)(a) – Залесяване и създаване на гори
Член 36(б)(iv) – Плащания по Натура 2000 Член 31 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
Член 36(б)(v) – Горско екологични плащания Член 35 – Екологични услуги и опазване на горите

 

 

 

Анекс 3


Анекс 3 се изменя по следният начин:
Текстът за „Опазване и управление на водите“ се заменя със следният текст“

Опазване и управление на водите - Изграждане на защитни ивици по продължението на водните басейни
Опазване на водите от замърсяване и изтичане, и управление използването на водите - Където е нужно разрешение водата да се използва за напояване, да се спазват разшрешителните процедури
  Опазване на подземните води от замърсяване: забрана за пряко и непряко замърсяване чрез освобождаване на земята и просмукване през почвата на опасни вещества

 

Анекс 8


В анекс 8, колоната за 2014 година в таблица 1 и 2 се заменя по следният начин:
Таблица 2(*)
(Евро 1000)

 

България [642 103]
Чехия [875 305]
Естония [110 018]
Кипър [51 344]
Латвия [168 886]
Литва [393 226]
Унгария [1 272 786]
Малта [5 239]
Полша [2 970 020]
Румъния [1 428 531]
Словения [138 980]
Словакия [377 419]

 

[1]Схеми за подпомагане, Сектори: единно плащане, схема за единно плащане на площ: твърда пшеница, протеинови култури, ориз, черупкови плодове, енергийни култури, картофи за нишесте, семена, полски култури, овче и козе месо, говеждо и телешко месо; специфични видове селскостопанска дейност и качествено производство, специфично подпомагане: маслинови гори, копринени буби, тютюн, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория (използвани за производство на захар и инулинов сироп), плодове и зеленчуци, доставяни за преработка, ягоди и малини доставяни за преработка. За предвидените плащания за говеждо и телешко, държавите-членки могат да увеличат размера плащане и да достигне 80%.

[2] Национален таван за България:

2014 година - 660 848 евро 

2015 година -741 606 евро

2016 година и следващи години - 814 295 евро

 

Публикувано на: 14.10.2013