Промените за директните плащания са обнародвани в Държавен вестник