Регулаторна рамка на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерод – какво предстои?

13. 01. 2022

Регулаторна рамка на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерод – какво предстои?

 

 

В комюнике на Европейската комисия относно „Устойчиви въглеродни цикли“ се определят краткосрочни и средносрочни действия в подкрепа на улавянето на въглерод в почвите и за разширяване на този екологосъобразен бизнес модел за по-добро възнаграждение на лицата, стопанисващи земи, за работата им по улавянето на въглерод и опазването на биологичното разнообразие. До 2030 г. инициативите за улавяне на въглерод в земеделските земи следва да допринесат с 42 млн. тона CO2, съхранен в естественото поглъщане на въглерод в Европа.

 

Мерките за постигане на тази цел включват:

• насърчаване на практиките за улавяне на въглерода в почвите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и други програми на ЕС, например програмата LIFE и научноизследователската мисия на „Хоризонт Европа“ Пакт за почвите в Европа“, както и чрез национално финансиране от публичния и от частния сектор;

 

• стандартизиране на методиките за мониторинг, докладване и проверка, необходими за осигуряване на ясна и надеждна рамка за сертифициране на улавяне на въглерода в селскостопанските почви, като се даде възможност за развитие на доброволни пазари на въглерод;

 

• предоставяне на по-добри знания, управление на данни и персонализирани консултантски услуги за лицата, стопанисващи земи, както на сушата, така и в рамките на синята въглеродна екосистема.

 

По пътя към интегриране на поглъщането на въглерод в политиката на ЕС за климата, ЕК ще предприеме следните действия:

• стартира покана за предоставяне на доказателства, за да се засили разбирането на Комисията за отстраняването на въглерод и ключови въпроси за тяхното отчитане и сертифициране (началото на 2022 г.);

 

• организира конференция за обмен на устойчиви въглеродни цикли и предстоящото законодателно предложение за сертифициране на поглъщане на въглерод (в първо тримесечие на 2022 г.);

 

• да предложи регулаторна рамка на ЕС за отчитане и сертифициране на поглъщането на въглерод (края на 2022 г.);

 

• установяване на стандарт на ЕС за наблюдение, отчитане и проверка на емисиите на парникови газове и поглъщане на въглерод на ниво земеделски и горски стопанства, както и за уловения изкопаем, биогенен или атмосферен CO2, който се транспортира, обработва, съхранява и потенциално се емитира отново в атмосферата всяка година ;

 

• организира редовен обмен с други юрисдикции относно отчитането и сертифицирането на отстраняването на въглерод.

 

Ключови действия в подкрепа на промишленото CO2 улавяне, използване и съхранение

За да подобри мащаба на промишлените решения за улавяне, използване и съхранение на CO2, EK ще предприеме следните действия:

• по-нататъшно разработване на стандартна, стабилна и прозрачна методология за количествено определяне на ползите за климата от устойчиво произведени дървени строителни продукти и други строителни материали с потенциал за съхранение на въглерод;

 

• разработване на методологии и извършване на интегрирана оценка на земеползването в биоикономиката на ЕС, с цел осигуряване на съгласуваност на агрегираните национални политики и цели на ЕС и предоставяне на техническа помощ на държавите-членки за извършване на национални оценки в подкрепа на техните политики в областта на биоикономиката.

 

• по-добра подкрепа за промишленото отстраняване на въглерод с Иновационния фонд;

 

• приемите на проектни предложения по Horizon Europe ще продължат да подкрепят промишленото улавяне, транспортиране, използване и съхранение на CO2 в следващата работна програма (2023/24 г.);

 

• стартира проучване за развитието на транспортната мрежа на CO2;

 

• актуализиране на насоките за Директивата за Съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (CCS), обхващащи управлението на риска, мониторинга и финансирането;

 

• организира годишен CCUS форум относно улавянето, използването и съхранението на въглерод.

 

Повече информация - в Комюникето на ЕК

 

Източник: https://ec.europa.eu/