В новото ОСП се увеличават средствата заделени за разходи свързани с околната среда

В новото ОСП се увеличават средствата заделени за разходи свързани с околната среда
27.10.2014

Половината от всички фондовете за развитие на селските райони-втори стълб на ОСП, представени досега от държавите-членки на ЕС за 2015-2020 г. са заделени ​​за мерки за опазване на околната среда, изменението на климата или за устойчивост.

 

 

Изследване на Агра Юръп, основано на 18-те подписани досега споразумения за партньорство между Европейската комисия и държавите-членки, показва, че 50% от общият бюджет на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),за следващите пет години е заделен за трите"тематични цели" най-тясно свързани с опазването на околната среда.

 

Около 27%, са заделени за "тематичната цел" за "Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите", 19% за "Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, превенция на риска и управление" и още 5% за "Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори ".

 

От други цели,  само за "Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, на селскостопанския сектор" (27%) и "Насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и всякаква дискриминация" (19%) са заделени значителни средства.

 

% от разходите по ЕЗФРСР по тематични цели*

 

 

Източник: Европейска комисия, Agra Europe * въз основа на 18 споразумения за партньорство между държавите-членки и ЕК

 

Руската забрана за внос на селскостопански сега наистина започва да притеснява земеделските стопани в някои страни-членки на ЕС и без съмнение те ще са на мнение, че тези мерки за околната среда са от много по-малко значение, когато в същото време те се сблъскват с много по-голяма заплаха, която е на дневен ред.

 

Например в Дания, която е заделила 77% от своя бюджет от ЕЗФРСР за мерки за околната среда и изменението на климата, все още до 15% от сектора на селското стопанство се твърди, че е на ръба на фалита. Земеделските производители там трудно ще възприемат толкова голям дял заделен за тази "зелена програма".

 

По същия начин, Финландия е определила 68% от своята ЕЗФРСР за трите основни екологични мерки, и все още търси спешна помощ за своят млечен сектор, за да се смекчат последиците от ембаргото в Русия.

 

Общо %  от разходите за трите основни екологични тематични цели ** от държава-членка *

 

 

Източник: Европейска комисия, Agra Europe * въз основа на 18 споразумения за партньорство между държавите-членки и ЕК ** "Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите", "Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, превенция и управление на риска" и "Подпомагане на прехода към икономика с ниски емисии на въглерод във всички сектори ".

 

Въпреки това Agra Europe последователно твърди, че въпреки настоящата криза и многото фермери,които получиха тежък удар в някои страни, използването на средствата от Втори сълб на ОСП за укрепване на политиката на ЕС за селското стопанство и околната среда, трябва да се разглежда като "положително действие", тъй като това осигурява обективни обществени ползи, каквито пазарите просто не могат да доставят.

 

Източник : Agra Europe