Планинско земеделие

Възможности за финансиране на планинското земеделие в периода 2014 - 2020 г.

 

1. Въведение

Планинските райони са места за отдих и вдъхновение, но също и огромен източник на природни ресурси и селскостопанско производство, което осигурява прехраната не само на местното население, но и на хората от големите градове. Селското стопанство в планините осигурява и заетост на хората, живеещи в тези райони. Тези територии имат силен потенциал за растеж и производство на биологични продукти. За да може да се използва пълния капацитет на планинските райони, се изискват активни, амбициозни и целенасочени политики, които да спомогнат за преодоляване на ограниченията, свързани със специфичните географски особености и промените в климата - главна предпоставка за оскъпяване на всяко приложено действие в планинските и другите необлагодетелствани територии. Опитът показва, че стопанствата в планините са ориентирани към високо качество на производство и управление на природните ресурси, което благоприятства за биологичното разнообразие и опазване на ландшафта.


2. Кой район се счита за „планински“? 

България за първи път определя своите планински и други необлагодетелствани райони в рамките на изминалия програмен период 2007 – 2013. В действащата Наредба за определяне на критериите за необлагодетелствани райони (Приета с ПМС № 30 от 15.02.08 г. Обн. ДВ. Бр. 20 от Февруари 2008 г., изм. ДВ. Бр.53 от 12 Юли 2011) са обособени показателите, които определят същността на планинските райони, както и териториалният им обхват. Землищата на населените места, които попадат на територията на планинските райони, трябва да отговарят на един от следните критерии:

- Средна надморска височина минимум 700 м. ;
- Среден наклон на терена минимум 20%;
- Средна надморска височина минимум 500 м. в комбинация със среден наклон на терена минимум
15%.

Райони, с ограничения, различни от планинските се характеризират със слабопродуктивни земеделски земи, ниски температури, плитка дълбочина на вкореняване и стръмни склонове. Землища на населени места със слабопродуктивни земеделски земи са землища, на които средно претеглената категория на земеделската земя е от шеста до десета категория включително. Повече може да прочетете ТУК.