calendar-2014

До 31 юли 2014
България следва да уведоми ЕК дали ще прилага съотношението на заявените постоянни пасища спрямо заявената общо земеделска площ на ниво стопанство.


До 1 август 2014 г.
1. РБ трябва да уведоми ЕК за решението си за разширяване на списъка на дейностите, които няма да се считат за земеделски дейности и следователно няма да се считат за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламента.


2. РБ трябва да уведоми ЕК за решението си за прилагане на Намаляване на директните плащания съгласно чл. 11 (Reduction of the payment) с минимум 5% за земеделските стопани, които получават над 150 000 евро  за съответната календарна година.


3. При условие, че не се възползваме от възможността за прехвърляне на средства от директните плащания към ПРСР за календарната 2014, следва да уведомим дали ще се възползваме от същата възможност за календарните 2015-2019 г.


4. При условие, че не се възползваме от възможността за прехвърляне на средства от ПРСР към директните плащания за финансовата 2015 г., следва да уведомим дали ще се възползваме от същата възможност за периода 2016-2020 г.


5. РБ следва да уведоми ЕК за решението си да продължи да прилага Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и за крайната дата, до която ще я прилага.


6. РБ  да уведоми ЕК за решението си кои площи ще се считат за Екологично насочени, както и дали ще се възползва от изключенията за спазване на изискването за ЕНП.


7. РБ следва да уведоми ЕК за решението си дали ще прилага директно плащане за необлагодетелствани райони по чл. 35 от Регламента.


8. РБ следва да уведоми ЕК за решението си дали ще прилага директно плащане за млади фермери по чл. 36 от Регламента и процента за финансиране на това плащане. След това всяка година до 1 август се преразглежда очаквания процент за финансиране по схемата за следващата година.