Calendar

ОСП (2014–2020) по години

До 31 декември 2013

 

1. РБ следва да уведоми ЕК за решението си за прехвърляне на средства съгласно чл. 14, пар. 1 в рамките на до 15% от директните плащания към Програмата за развитие на селските райони от бюджетите за директни плащания за периода 2014-2019;

 

 

2. РБ следва да уведоми ЕК за решението си за прехвърляне на средства съгласно чл. 14, пар. 2 в рамките на до 25% от Програмата за развитие на селските райони определени за периода 2015-2020 към средствата за директни плащания;

До 31 юли 2014
България следва да уведоми ЕК дали ще прилага съотношението на заявените постоянни пасища спрямо заявената общо земеделска площ на ниво стопанство.


До 1 август 2014 г.
1. РБ трябва да уведоми ЕК за решението си за разширяване на списъка на дейностите, които няма да се считат за земеделски дейности и следователно няма да се считат за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламента.


2. РБ трябва да уведоми ЕК за решението си за прилагане на Намаляване на директните плащания съгласно чл. 11 (Reduction of the payment) с минимум 5% за земеделските стопани, които получават над 150 000 евро  за съответната календарна година.


3. При условие, че не се възползваме от възможността за прехвърляне на средства от директните плащания към ПРСР за календарната 2014, следва да уведомим дали ще се възползваме от същата възможност за календарните 2015-2019 г.


4. При условие, че не се възползваме от възможността за прехвърляне на средства от ПРСР към директните плащания за финансовата 2015 г., следва да уведомим дали ще се възползваме от същата възможност за периода 2016-2020 г.


5. РБ следва да уведоми ЕК за решението си да продължи да прилага Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и за крайната дата, до която ще я прилага.


6. РБ  да уведоми ЕК за решението си кои площи ще се считат за Екологично насочени, както и дали ще се възползва от изключенията за спазване на изискването за ЕНП.


7. РБ следва да уведоми ЕК за решението си дали ще прилага директно плащане за необлагодетелствани райони по чл. 35 от Регламента.


8. РБ следва да уведоми ЕК за решението си дали ще прилага директно плащане за млади фермери по чл. 36 от Регламента и процента за финансиране на това плащане. След това всяка година до 1 август се преразглежда очаквания процент за финансиране по схемата за следващата година.

През 2015 г.
1. България може да продължи да предоставя подкрепа като национални доплащания към директните плащания като общата сума за национални доплащания към директните плащания не може да надвишава сумата посочена в Анекс 5, точка Б на Регламента;


2. България следва да определи съотношението на заявените постоянни пасища спрямо заявената общо земеделска площ. Съотношението се определя като се раздели
- земята заявена като пасища през 2012 съгласно Регламент 73/2009,  и пасищата, заявени през 2015 от земеделски стопани, които имат задължението да спазват зеления компонент, и които не са заявени като пасища през 2012 на общата земеделска площ заявена през 2015 г. от всички земеделски стопани, които имат задължението да спазват зеления компонент. 


До 31 март всяка година от 2015 до 2020 г.
РБ следва да уведоми ЕК за решението си да предоставя Преходно национално подпомагане (ПНП) съгласно чл. 28са от проекта на Регламент за сектори, за които е било предоставяно такова подпомагане под формата на национално доплащане през 2013 г. като постепенно това ПНП намалява:
75% през 2015
70% през 2016;
65% през 2017;
60% през 2018;
55% през 2019;
50% през 2020.

 

До 1 август всяка година, считано от 2015 г.

РБ следва да уведомява ЕК  за конкретния процент, определените региони, вида земеделско производство или сектор и нивото на подкрепа  по схемата за обвързана подкрепа  в рамките на до 13% от пакета за директни плащания определен за РБ в анекс II на Регламента за всяка година.


До 31 август всяка година, считано от 2015,

за съответната следваща година, РБ следва да уведомява ЕК за решението си да предоставя плащане по Схемата за първите хектари съгласно чл. 28g от Регламента.

 

От 1 януари 2015

ще се прилага изискването земеделските стопанства над 150  дка. да обособят 5% от обработваемата земя като екологично насочена площ (ЕНП).
РБ следва да определи дата, до която земеделските стопани да могат да се включат в схемата за малките стопанства, но тази дата не може да бъде по-късно от 15 октомври 2015 и не по-рано от последния ден за подаване на заявление за директно плащане.

От 1 януари 2016
Ще се прилага финансовата дисциплина по чл. 8, а именно редукция на плащането за тези земеделски стопани, които получават директни плащания над 2 000 евро;


До 1 август 2016

РБ следва да вземе решение за преразглеждане на процента на обвързана подкрепа по чл. 39 от Регламента